Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5180 967c
Reposted frompiehus piehus viasatyrlane satyrlane
2194 310d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
3321 e727
Reposted fromLane Lane viasatyrlane satyrlane
4375 a7db
Reposted fromteijakool teijakool viasatyrlane satyrlane
9415 af35 500
Reposted fromtgs tgs viasatyrlane satyrlane
4131 670b
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
1105 92a5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
Chodź, zaśnijmy razem na plaży.
— ja. dzisiaj. w regio relacji Świnoujście Port - Poznań.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
1868 2a43 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamyszkaminnie myszkaminnie
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viausagiaddict usagiaddict
7940 833e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viausagiaddict usagiaddict
4303 b7de 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNathanae Nathanae
0592 2e63 500

Noce są od wszystkiego. Od poznawania się i od spełniania. Od wielkich decyzji i od pożegnań. Od uśmiechów. Od łez. Od żali. Od niewypowiedzianych słów. Od spojrzeń, dotyków i pocałunków. Od zbliżania się do siebie i oddalania się. Od współodczuwania. 

— Diana Sullivan
8956 3df4
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianattsu nattsu
5096 e846 500
8036 2e8c
Reposted frompeluda peluda viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl