Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7597 2ed3 500
Nie wiem czy chcę.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairmelin irmelin
2974 6b19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyrlane satyrlane
4163 2687
Reposted frommhorrighan mhorrighan viasatyrlane satyrlane
8667 147d 500
Reposted froms3 s3 viasatyrlane satyrlane
2929 3d38
Reposted fromzelbekon zelbekon viasatyrlane satyrlane
2945 eb33 500
Reposted fromjudysza judysza viasatyrlane satyrlane
0119 e267
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viar3xio r3xio
9911 81fd 500
Reposted fromrisky risky viaschlechtwettersusi schlechtwettersusi
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape vialaparisienne laparisienne
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain vialaparisienne laparisienne
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
Nauczyła mnie, że prawdziwa miłość potrzebuje czasu, pracy i komunikacji. Prawdziwa miłość rozkwitała jedynie dla tych, którzy poświęcali czas, by ją pielęgnować, odżywiali ją i dawali jej światło.
— Brittainy C. Cherry - "Siła, która ich przyciąga"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
5015 f911 500
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales
3237 6b2f 500
Reposted fromot-byt ot-byt vialaparisienne laparisienne
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
4839 0eec
Reposted fromjohankam johankam vialaparisienne laparisienne
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina vialaparisienne laparisienne
1564 9fae 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl